vrijdag 27 december 2013

Bestiarium: Draken

In Schimmen & Schaduwen komen verschillende soorten draken voor. Draken zijn natuurlijk een vaste waarde in middeleeuws-geïnspireerde fantasy rollenspelen, en dus was het duidelijk dat ze niet mochten ontbreken in Schimmen & Schaduwen.

De draken in Schimmen & Schaduwen volgen de archetypische benadering: draken zijn reptielachtigen, verzamelen grote schatten, spreken Draconisch en worden duizenden jaar oud. Wat wel wat specialer is, is de indeling in vliegende en niet-vliegende draken, oftwel de Hugol en de Zorin. Laten we eventjes duiken in de beschrijving zoals die in het basisregelboek is terug te vinden:
Zwarte Draak
(illustratie uit BR2)
Onder de draken kan men twee grote groepen onderscheiden. De grootste groep is die van de Hugol of vliegende draken. Deze monsters bezitten sterke, lederachtige vleugels waarmee ze grote afstanden kunnen afleggen. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijker verspreiden en zijn ze minder kwetsbaar dan de andere groep, die van de Zorin of lopende draken. De Hugol worden veruit het meest gevreesd, want niet alleen behoren de grootste en gevaarlijkste draken tot de Hugol, zij zijn ook veel talrijker. De voornaamste reden hiervoor is dat de Zorin op Dor praktisch alle contact met hun soortgenoten op de rest van de wereld verloren hebben. Hierdoor neemt hun aantal eerder af dan toe.
Zanddraak
(illustratie uit BR2)
Voor de Hugol stelt dit echter niet zoveel problemen want reeds eeuwen geleden hebben wijze draconiërs ontdekt dat er soms Hugol van achter de Drakentanden naar Dor vliegen.
Omgekeerd vliegen er ook af en toe Hugol van Dor naar het zuiden. Dit is een verschijnsel dat sommige draconiërs erg onrustbarend vinden want ze vrezen dat de draken uit het zuidelijk gedeelte van de wereld misschien ooit naar Dor zullen komen om er de andere rassen te verdrijven.
Waterdraak
(Illustratie uit BR2)
Zowel bij de Hugol als bij de Zorin bestaan er meerdere drakensoorten die verschillen in kleur en uitzicht. We beperken ons in dit boek tot de belangrijkste. Er bestaan er ongetwijfeld nog meer maar zij zijn meestal sterk verwant aan de beschreven soorten of zijn zodanig zeldzaam of spelen een zo kleine rol in het drakenras dat ze niet naast de andere geplaatst moeten worden.
Kobaltdraak
(illustratie uit BR2)
In het basisregelboek worden nadien de volgende specifieke draken opgelijst als behorende tot de Hugol: Ijsdraak, Kobaltdraak, Moerasdraak en de Zwarte Draak; en slechts 2 draken als behorende tot de Zorin: de Waterdraak en de Zanddraak.

Wat ik me altijd heb afgevraagd is waar die indeling in twee drakensoorten vandaan kwam. Dit staat helemaal niet uitgelegd in het basisregelboek, en ook in latere publicaties heb ik niet dadelijk aanwijzingen gevonden.

Dit raadsel nam echter een wending toen ik in het bezit kwam van het ProtoManuscript. Dit document, dat een stel uitbreidingen bevat voor Oog des Meesters, en ontstond in de spelergroep waaruit Schimmen & Schaduwen voortkwam, bevat op p.30 en 31 een korte tekst getiteld "De Draak door de Tijden heen":




Enkele merkwaardige vaststellingen die we hieruit kunnen maken:
  • Hugol en Zorin waren zelf draken, die ooit ruzie kregen. Blijkbaar zijn deze namen dan nadien gerecupereerd om de twee drakenfamilies in Schimmen & Schaduwen aan te duiden.
  • Draconiërs (een beroep in S&S), kwamen ook reeds voor in het ProtoManuscript.
  • De oorlog tussen Rothin en de magiër Illis-Thran is blijkbaar ook ouder dan Schimmen & Schaduwen zelf. Dit verhaal maakt deel uit van de scheppingsverhalen zoals die te vinden zijn in het basisregelboek.
  • Er is sprake van Drakengwal als een uitgedroogde zee, maar blijkbaar wel een belangrijke locatie voor de draken. Is dit een soort van voorafname op de Drakentanden, die in de wereld van Dor voorkomen? Of was dit misschien de Atumbariaanse binnenzee?
Een belangwekkende vondst!
Moerasdraak (illustratie uit BR2). Alhoewel een Hugol-draak, heeft hij toch geen vleugels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten